Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν.3869/2010

Νέα έκδοση 2021 

Ενημερωμένο βάση του: Νόμος Υπ. Αρίθμ. 4745/2020 (ΦΕΚ Α 214/06.11.2020)

25.00

Κομπολίτης Γρηγόριος, Ειρηνοδίκης Δεδεμάδης 130 1
Κοινοποίηση:

Αναλυτικότερα Περιλαμβάνει:

  • Ερμηνεία κατ’ άρθρο
  • Παρατηρήσεις επί των Νομοθετικών μεταβολών
  • Νομοθετικό καθεστώς εκκρεμών υποθέσεων
  • Νομολογία – Υποδείγματα
  • Προσθήκη άρθρων 4Α έως 4Κ
  • Τροποποίηση του Ν.3869/2010