• 0 Items - 0.00
    • Δεν υπάρχουν προϊόντα.

Ο Νέος Πτωχευτικός Κώδικας

Τάσος Α. Αθανασόπουλος

Νέα έκδοση

Ενημερωμένο με τους τελευταίους Νόμους Ν.4738/2020 και Ν.4818/2021

Περιλαμβάνει:

  • Κατ’ άρθρο ερμηνεία και ανάλυση
  • Ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς κατά την πτωχευτική Νομοθεσία
  • Υποδείγματα – Παραδείγματα
  • Αποφάσεις εισηγητών της πτώχευσης

110.00

Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας, κυρωμένος με το ν. 4738/2020, τροποποιήθηκε πρό­σφατα σε σημαντικές διατάξεις του από το ν. 4818/2021 (άρθρα 35 και 38).

Στο βιβλίο επιχειρείται συστηματική ερμηνεία των σημαντικότερων άρθρων του ν. 4738/2020 (όπως αυτός μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις του ισχύει σήμερα), αφε­νός με βάση την αντίστοιχη αναφορά των άρθρων στην Αιτιολογική Έκθεση του ίδιου νόμου, αφετέρου στη συγκριτική έρευνα του ισχύσαντος ΠτΚ. 3588/2007, όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι την κατάργησή του, κυρίως, με τους ν. 4446/2016 και 4307/2025 (Ν. Δένδια), καθόσον αρκετά από τα άρθρα του καταργηθέντος ΠτΚ είτε επαναλήφθηκαν στον ισχύοντα ΠτΚ είτε μερικώς τροποποιήθηκαν. Συνεπώς η διαρρεύσασα νομολογία πάνω στις καταργηθείσες διατάξεις και η συγκριτική έρευνα των παρατιθέμενων στο βιβλίο Αιτιολογικών Εκθέσεων αποτέλεσαν σημα­ντική βοήθεια για την εν γένει ερμηνευτική προσέγγιση των διατάξεων του ν. ΠτΚ.

Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στο βιβλίο σημαντικό τμήμα κατα­λαμβάνει το κεφάλαιο της «ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ» της ύλης του Πτωχευτικού Δικαίου, με ερωταποκρίσεις στις σημαντικότερες διατάξεις του.

 Επίσης παρατίθενται:

  • Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 195/1/29.07.2016 ΦΕΚ 2376/Β/2-8-2016 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 4224/2013)*
  • Η ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 1023/2019 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 2019*
  • Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/848 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαΐου 2015 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Ωσαύτως καταβλήθηκε από τον γράφοντα σημαντική προσπάθεια προσαρμογής των διατάξεων του ΚΠολΔ που αφορούν στη διαδικασία της Αναγκαστικής Εκτέλεσης, με αναλογική είτε με κατάλληλη προσαρμογή τους στην αντίστοιχη πτωχευτική διαδικασία. Έτσι λ.χ. ο επισπεύδων αντικαθίσταται από το σύνδικο της πτώχευσης, ενώ στη διαδικασία του άρθρου 973 ΚΠολΔ, οποιοσδήποτε δανειστής, ενέγγυος ή ανέγγυος, ο οποίος αναγγέλθηκε νόμιμα μέσα στη διάρκεια της προθε­σμίας επαλήθευσης των πιστώσεων και έχει τίτλο εκτελεστό (με εξαίρεση τον ενυ­πόθηκο δανειστή, για τον οποίο δεν απαιτείται ο τίτλος αυτός), μπορεί, αναλογικά, να αναλάβει ο ίδιος τα ηνία της εκτελεστικής διαδικασίας και να προβεί σε εκπλει­στηρίαση κ.λπ. της πτωχευτικής περιουσίας.

Θα πρέπει να επισημανθούν ορισμένες αβλεψίες στις διατάξεις του άρθρου 159 ΠτΚ, όπου ανακριβώς αναφέρεται ότι ο σύνδικος προβαίνει, ο ίδιος δήθεν, στην εκποίηση των κατ’ άρθρ. 158 επ. ΠτΚ στοιχείων της πτωχευτικής περιουσίας. Πώς είναι δυνατόν!!!

Αναλογική επίσης εφαρμογή των διατάξεων του ΚΠολΔ έχουμε, πλην άλλων, και στο άρθρο 1001 παρ. 2 εδ. α, με βάση το οποίο, όταν εκπλειστηριάζονται περισσό­τερα ακίνητα της περιουσίας του καθού ως λειτουργικό όμως σύνολο, δεν έχει δι­καίωμα ο τελευταίος, αντίστοιχα επομένως και ο σύνδικος, να ορίσει/σουν τη σειρά κατακύρωσης (βλ. σ. 176 επ.).

Σημαντική βοήθεια μου παρασχέθηκε από την αξιότιμη Πρόεδρο Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης κυρία Δήμητρα Ολυμπίου για την αποστολή σημαντικών αποφάσεων της ιδίας ως Εισηγήτριας των πτωχεύσεων, με βάση τον ισχύοντα, αλλά και τον ισχύσα­ντα ΠτΚ, οι οποίες παρατίθενται στο βιβλίο, ως επί το πλείστον όμως προσαρμοσμέ­νες στο ισχύον δίκαιο. Ευχαριστώ εγκαρδίως την κυρία Ολυμπίου!

Τέλος παρατίθενται Υποδείγματα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, με τα Προσαρ­τώμενα στην Έκθεση Κατακύρωσης κ.λπ., κατάλληλα προσαρμοσμένα στον ισχύο­ντα ΠτΚ, ενώ ελάχιστα εξ αυτών αναφέρονται στη διαδικασία εκπλειστηρίασης που προβαίνουν οι ενέγγυοι πιστωτές μέσα στη νόμιμη προθεσμία των εννέα μηνών από την κήρυξη της πτώχευσης, με βάση όμως τις κοινές διατάξεις του ΚΠολΔ.

Η διαδικασία της διανομής του πλειστηριάσματος κατά τον ΠτΚ θεωρώ ότι είναι εξίσου αναλυτική. Άλλωστε η ενα­σχόλησή μου με την Αναγκαστική Εκτέλεση κατά το έτος 2017, πιστεύω ότι με βοή­θησε σημαντικά στο παρόν πόνημα.

Σελίδες