Νέος χωροταξικός & πολεοδομικός σχεδιασμός

Νέος χωροταξικός & πολεοδομικός  σχεδιασμός

  “Θεσμικό πλαίσιο για το χωροταξικό & πολεοδομικό σχεδιασμό όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει έως σήμερα”

 • Ανάλυση –Ερμηνεία
 • Πλήρης κωδικοποίηση κατ’ άρθρο
 • Όλες οι σχετικές Υπουργικές  Αποφάσεις
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Τουρισμός – Βιομηχανία- Υδατοκαλλιέργειες
 • Προδιαγραφές- Χάρτες

55.00

Ο νέος Νόμος 4269/2014 με όλες τις τροποποιήσεις όπου έγιναν και ισχύει μέχρι σήμερα.
Απαραίτητο για αιτήσεις ΕΣΠΑ 2016-2020 και για κάθε μηχανικό
 • Χωροταξικός σχεδιασμός περιφερειών
 • Χρήσεις  Γης
 • Χάρτες για ανανεώσιμες  πηγές ενέργειας
 • Χάρτες για χωροταξικό τουρισμού 2016
 • Χάρτες για χωροταξικό τουρισμού 2016
 • Ρυθμιστικά σχέδια Αττικής & Θεσσαλονίκης
 • Προδιαγραφές χωροταξικών –πολεοδομικών  μελετών
 • Πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού καταστημάτων κράτησης
 • Παράκτιο μέτωπο
 • Ν. 4315/2014(ΦΕΚ Α 269) « πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα»
 • Κώδικας πολεοδομικής & χωροταξικής νομοθεσίας
 • Ιδιωτική πολεοδόμηση
 • Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός
 • Ευρωπαϊκό γλωσσάριο χωροταξίας
 • Ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Εγκύκλιος μεταβατικών διατάξεων Ν.4268/2014
 • Διαγράμματα  ΚΥΑ βιομηχανίας
 • Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
 • Γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και χάρτες
 • ΒΕΠΕ & ΠΟΤΑ
 • Αιτιολογική έκθεση Ν.4269/2014
 • Αιγιαλός-παραλία