Νέος κώδικας αυθαιρέτων

Νέα έκδοση

Οι συνεχείς αλλαγές και τροποποιήσεις που γίνονται στον νέο νόμο για τα αυθαίρετα (Ν.4495/20017), μας οδήγησε στη συγγραφή του νέου μας βιβλίου
με σκοπό να αποτελέσει πολύτιμο βοηθό για κάθε μηχανικό, δικηγόρο και συμβολαιογράφο και να δώσει λύσεις όταν απαιτηθούν. Πρόκειται για μια
επικαιροποιημένη έκδοση που περιλαμβάνει όλες τις τις τροποποιήσεις του Ν.4495/17 “Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος“,
από νόμους, καθώς και τις σχετικές με αυτόν υπουργικές αποφάσεις, εγκυκλίους και έγγραφα.

Με Δωρεάν 6μηνη ηλεκτρονική υποστήριξη βιβλίου

65.00

Δεδεμάδης 978-618-5499-06-8 665 1 17x24 Μαλακό Εξώφυλλο , ,

Ο Νέος Νόμος για τα Αυθαίρετα Ν.4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος», κωδικοποιημένος και πλήρης, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει  σήμερα.

 • Πλήρης κωδικοποίηση του νέου Νόμου για τα Αυθαίρετα, την Έκδοση Οικοδομικών Αδειών και την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου κατ’ άρθρο
 • Όλες οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις
 • Όλες οι σχετικές εγκύκλιοι των ΔΟΚΚ, ΓΓΧΑΠ, ΤΝΣ
 • Όλα τα σχετικά έγγραφα ΓΓΧΑΠ, ΔΝΕ, ΙΚΑ

Περιλαμβάνονται οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει στον Ν.4495/2017:

 

Νόμοι (Τροποποιήσεις):

 • Ν.4506/17 για το άρθρο 29
 •  Ν.4513/18 για τα άρθρα 2650 και 125
 • Ν.4546/18 για τα άρθρα 2478101112141719202123242526272829303336384041517981828386888994969899100102103106107110112115116117125149 και 151
 • Ν.4559/18 για το άρθρο 52
 • Ν.4585/18 για τα άρθρα 36, 88, 94, 99, 102, 148
 • Ν.4602/19 για τα άρθρα 1429333538408994114 και 125
 • Ν.4610/19 για τα άρθρα 26428999102108116 και 117
 • Ν.4612/19 για το άρθρο 50
 • Ν.4613/19 για τα άρθρα 36 και 102
 • Ν.4618/19 για το άρθρο 149
 • Ν.4635/19 για τα άρθρα 294494 και 106
 • Ν.4643/19 για τα άρθρα 781014152021,  245253545598102 και 122
 • Ν.4647/19 για τα άρθρα 88 και 124
 • Ν.4674/20 για τα άρθρα 78 και 20
 • Ν.4676/20 για το άρθρο 15
 • ΠΝΠ/30.03.20 για τα άρθρα 429499 και 102
 • Ν.4685/20 για τα άρθρα 1217182229303640414347116 και 117
Υπουργικές Αποφάσεις:
 • 27454/14.11.2017 (ΦΕΚ.3976/Β΄) για τις διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών, κατάθεσης ειδικού προστίμου, προϋποθέσεις και έλεγχος μειώσεων ειδικού προστίμου…
 • 13096/1035/15.03.2018 (ΦΕΚ.916/Β΄) για τη μερική επιστροφή προστίμου.
 • 19409/1507/11.05.2018 (ΦΕΚ.1643/Β΄) για τις μελέτες στατικής επάρκειας
 • 48123/6983/31.07.2018 (ΦΕΚ.3136/Β΄) για τις e-άδειες
 • 54336/23.08.2018 ΦΕΚ.3584/Β΄) για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης
 • 69701/4461/16.10.2018 (ΦΕΚ.4520/Β΄) για τις ΕΕΔΜΚ
 • 71913/4555/23.10.2018 (ΦΕΚ.4747/Β΄) τροποποίηση της ΥΑ για τις e-ʼδειες
 • 77103/ 07.11.2018 (ΦΕΚ.4968/Β΄) για την Κατάρτιση του Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης
 • 73705/670/13.11.2018 (ΦΕΚ.5045/Β΄) για τη λειτουργία, τήρηση, επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος «Ηλεκτρονική Πολεοδομία»
 • 88894/19.12.2018 (ΦΕΚ.5716/Β΄) με τα έντυπα των διοικητικών πράξεων του άρθρου 28, που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 33 του ίδιου νόμου
 • 92418/31.12.2018 (ΦΕΚ.5970/Β΄) για την παράταση λειτουργίας οργάνων και επιτροπών της §2 του άρθρου 26 και της §5 του άρθρου 125 του Ν.4495/2017
 • 6949/14.02.2019 (ΦΕΚ.408/Β΄)  για τον καθορισμό του τρόπου υπολογισμού της αξίας του κτηρίου ή της κτιριακής μονάδας για το χαρακτηρισμό μιας ανακαίνισης ως ριζικής
 • 25509/20.03.2019 (ΦΕΚ.1049/Β΄) τροποποίηση της ΥΑ για τις e-ʼδειες
 • 53704/12.06.2019 (ΦΕΚ.2305/Β΄) για την παράταση λειτουργίας οργάνων και επιτροπών της §2 του άρθρου 26 και της §5 του άρθρου 125 του Ν.4495/2017 (ΦΕΚ.167/Α΄), όπως ισχύει 475
 • 57691/03.07.2019 (ΦΕΚ.2739/Β΄) για την παράταση λειτουργίας οργάνων και επιτροπών της §2 του άρθρου 26 του Ν.4495/17
 • 60696/05.07.2019 (ΦΕΚ.2871/Β΄) για τις διαδικασίες εντοπισμού και επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων του Τμήματος Δ΄ του Ν.4495/17
 • 60699/05.07.2019 (ΦΕΚ.2872/Β΄) για τις διαδικασίες δειγματοληπτικού ελέγχου Δηλώσεων Αυθαιρέτων, ηλεκτρονικής κλήρωσης και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 108 του Ν.4495/17
 • 72922/30.08.2019 (ΦΕΚ.3365/Β΄)  για την α) τροποποίηση της ΥΑ.54336/18 και β) τροποποίηση της ΥΑ.77103/18
 • 124311/31.12.2019 (ΦΕΚ.4899/Β΄) για τη ρύθμιση διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης του Ενιαίου Ειδικού Προστίμου και του Παραβόλου από Φορείς Είσπραξης μέσω των υπηρεσιών της εταιρίας ΔΙΑΣ Α.Ε.
 • 11170/321/06.02.2020 (ΦΕΚ.313/Β΄) με το Τεύχος Οδηγιών για τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής
 • 43266/1174/13.05.2020 (ΦΕΚ.1864/Β΄) για τις ΕΕΔΜΚ
 • 43538/1181/18.05.2020 (ΦΕΚ.1899/Β΄) για τον καθορισμό διαδικασίας, δικαιολογητικών και εντύπου διαβίβασης για την έγκριση παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης περιοχών
 • 43729/460/11.05.2020 (ΑΔΑ: 60ΛΠ4653Π8-Ρ4Β) για τον καθορισμό οργάνων που ασκούν μεταβατικά τις αρμοδιότητες, των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων, των Περιφερειακών Επιτροπών Προσβασιμότητας, των ΠΕΣΥΠΟΘΑ, των Επιτροπών των §3 και §9.α του άρθρου 116 και της Επιτροπής της §10 του άρθρου 117 του Ν.4495/2017
Εγκύκλιοι:
 • ΓΓΧΑΠ/1/16.11.2017 – Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή μεταβατικών διατάξεων του Ν.4495/17
 • ΓΓΧΑΠ/19.01.2018 – Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 40 του Ν.4495/17
 • ΓΔΠΟΛ/29303/162/17.05.2018 – Σχετικά με την υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.4067/2012 και του άρθρου 7 του Ν.4495/2017, όπως εκάστοτε ισχύουν, από τις ΥΔΟΜ και τα ΣΑ
 • ΔΤΕ&ΕΕΟ/22009/227/15.03.2019 – ʼδεια λειτουργίας σε τακτοποιημένο ακίνητο
 • ΔΑΟΚΑ/2/31.05.2019
 • ΔΑΟΚΑ/19207/546/ 20.02.2020 – Οδηγίες σχετικά με την έκδοση διοικητικών πράξεων στους οικισμούς του Πηλίου μετά την αρ. 1268/2019 Απόφαση ΣτΕ
 • ΔΕΣΕΔΠ/48772/527/22.05.2020 – Διευκρινήσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ)

Έγγραφα: Των ΔΑΟΚΑ (πρώην ΔΟΚΚ), ΓΔΠΟΛΤΕ&ΑΔΙΠΕΧΩΣΧΥΔΟΜ κ.λπ.