Νέος κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος 2016 – 2η έκδοση

2η Αναθεωρημένη Έκδοση 

Ο Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016) όπως τροποποιήθηκε με τις νέες Νομοθετικές παρεμβάσεις του 2017 και ισχύει έως σήμερα.

55.00

Συγγραφέας: Μαρσέλλος Νίκος, Πολίτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. – Μέλος Επιτροπών σύνταξης του ΚΤΣ-1997 & ΚΤΣ-2016

Η 2Η  αναθεωρημένη νέα έκδοση περιλαμβάνει:

 • Τις διορθώσεις στον ΚΤΣ βάση ΦΕΚ 1389/25-5-2017
 • Τις διορθώσεις στον ΚΤΣ  βάση ΦΕΚ 4007/14-12-2016
 • Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 / ΕΝ12620 / ΕΝ934-2
 • Διαφορές ΚΤΣ-2016 και ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1
 • Ελάχιστη κατηγορίας αντοχής C25/30
 • Διεθνής προδιαγραφές
 • Οδηγίες για έλεγχο αντοχής σκυροδέματος & κόστος
 • Οδηγίες αποφυγής ενανθράκωσης
 • Οδηγίες ελέγχου αναλογίας υλικών
 • Οδηγίες συλλογής & συντήρησης δοκιμίων
 • Οδηγίες σωστής παραγγελίας σκυροδέματος
 • Κατηγορίες κάθισης
 • Υποδείγματα δελτίου αποστολής
 • Φάσεις σκυροδέτησης
 • Πρόσθετα σκυροδέματος
Περιλαμβάνει επίσης
 • Παραδείγματα στη ροή του βιβλίου
 • Επεξηγηματικά σκίτσα του κ.Μαρσέλλου
 • Ανάλυση & Ερμηνεία της τρέχουσας Νομοθεσίας του ΚΤΣ-2016
 • CD-ROM