• 0 Items - 0.00
  • No products in the cart.

Ηλεκτρονικά Βιβλία – Ηλεκτρονική Τιμολόγηση – myDATA 2020

54.00

Εξαντλημένο

Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2 - 4 εργάσιμες μέρες, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον εκδότη.

Με τη θέση σε λειτουργία των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA, ένα μεγάλο ψηφιακό έργο έγινε πραγματικότητα. Ιδιαίτερα τώρα σε μια δύσκολη για την οικονομία περίοδο, η συγκεκριμένη πλατφόρμα μπορεί να αποτελέσει ένα νέο, σύγχρονο εργαλείο και λύση, για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των επιχειρήσεων και των φορολογουμένων

Επιπλέον, η ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA αποτελεί ένα ψηφιακό άλμα για τη σχέση των επιχειρήσεων με το Δημόσιο, καθιστώντας τη σημείο αναφοράς στη νέα ψηφιακή αρχιτεκτονική της Α.Α.Δ.Ε. και διευρύνει ποιοτικά και ποσοτικά το φάσμα υπηρεσιών που παρέχει στην οικονομία, ενισχύοντας το επιχειρηματικό περιβάλλον συνολικά.

Με την έκδοση της κοινής κανονιστικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1138/2020, τέθηκε το νέο πλαίσιο, με βάση το οποίο οι επιχειρήσεις διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ με ηλεκτρονικό τρόπο δεδομένα από τα λογιστικά στοιχεία και βιβλία τους, ανεξαρτήτως του μεγέθους αυτών και του τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών τους αρχείων (απλογραφικά-διπλογραφικά).

Η ανάπτυξη του έργου της διαβίβασης δεδομένων στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων – myDATA θα γίνει σε στάδια, ώστε να δοθεί αναγκαίος χρόνος προσαρμογής στην ηλεκτρονική επικοινωνία των επιχειρήσεων με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

 • Για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν ως τρόπο έκδοσης των παραστατικών τους την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου, η δυνατότητα ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων των παραστατικών εσόδων ξεκινάει την 20ή Ιουλίου 2020.
 • Για τις επιχειρήσεις που δεν θα επιλέξουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου και εκδίδουν τα παραστατικά τους, είτε χειρόγραφα, είτε ηλεκτρονικά με χρήση προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/λογιστικό, ERP), η υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων των παραστατικών εσόδων ξεκινάει από την 1η Οκτωβρίου 2020.
 • Από την 1η Οκτωβρίου 2020 ξεκινάει η διαβίβαση των στοιχείων λιανικής.

Ταυτόχρονα, με σκοπό την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να επιλέξουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ως τρόπο έκδοσης των παραστατικών τους, το Υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επεξεργάστηκαν σειρά από κίνητρα προς τις επιχειρήσεις, τα οποία περιλαμβάνονται στην συγκεκριμένη έκδοση.

Να σημειώσουμε ότι η ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Βιβλίων (My Data), με σκοπό τη συγκέντρωση και αξιοποίηση πληροφοριών προς εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, σε επιμέρους φορολογικά αντικείμενα (π.χ. παρακολούθηση εσόδων ανά ΑΦΜ, ποσού ΦΠΑ προς απόδοση, στόχευση ελέγχων κ.ο.κ.).

Το συγκεκριμένο βιβλίο δημιουργήθηκε από την επιστημονική ομάδα της ASTbooks προκειμένου να αποτελέσει ένα βοηθητικό εργαλείο στα χέρια του επαγγελματία λογιστή για την ομαλότερη μετάβασή του στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, βοηθώντας να ξεπεραστούν τα όποια αρχικά προβλήματα παρουσιαστούν κατά την αρχική εφαρμογή.

Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη με πλούσια και ενημερωμένη θεματολογία από τις πρόσφατες εγκυκλίους, με βασικές τις:

 • Α.1138/2020 «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)»,
 • 60967 ΕΞ 2020 «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019»,
 • 60970 ΕΞ 2020 «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»
 • Α.1017/2020 «Καθορισμός της μορφής του προτύπου έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων»
 • Α.1024/2020 «Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.»

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνονται ειδικότερα θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό τιμολόγιο όπως:

 • Τρόπος έκδοσης
 • Αποδοχή ηλεκτρονικού τιμολογίου
 • Έλεγχοι ηλεκτρονικού τιμολογίου (αν η επιχείρηση τηρεί τις προϋποθέσεις για να εκδίδει και να λαμβάνει, αν περιέχουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και αντιστοιχούν σε έγκυρη ψηφιακή σύνοψη, αν κατά την έκδοση αποθηκεύονται σε αναγνώσιμη μορφή και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης τους διασφαλίζεται η ακεραιότητα τους και η διαθεσιμότητα τους για έλεγχο κ.λπ.)
 • Πρότυπο έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου

καθώς και βασικές έννοιες σχετικά με την τιμολόγηση και την διακίνηση όπως:

 • Υπόχρεοι έκδοσης τιμολογίου
 • Αυτοτιμολόγηση
 • Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου για διαφορές Φ.Π.Α., για καταστροφή επιστρεπτέων εμπορευμάτων, για χορήγηση εκπτώσεων, λόγω ελλειμμάτων κατά την παραλαβή εμπορευμάτων κ.λπ.
 • Πωλήσεις μέσω τρίτου
 • Έκδοση τιμολογίου από αγρότες κανονικού και ειδικού καθεστώτος

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου αναλύονται η έκταση εφαρμογής, ο χρόνος και η διαδικασία ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό θέμα όπως:

 • Φορολογικά κίνητρα για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 • Έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας
 • Υπόχρεοι ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων
 • Εξαιρούμενοι από την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων
 • Δεδομένα που διαβιβάζονται
 • Τρόπος και διαδικασία διαβίβασης δεδομένων
 • Χαρακτηρισμός συναλλαγών
 • Ειδικές υποχρεώσεις οντοτήτων

Το τρίτο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει την επιχειρησιακή ανάλυση των παραστατικών όπως:

 • Τους τύπους των παραστατικών
 • Τον τρόπο ενημέρωσης των βιβλίων του εκδότη

Το τέταρτο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή λειτουργίας των ηλεκτρονικών βιβλίων της Α.Α.Δ.Ε., τις τυποποιήσεις των παραστατικών, τις στήλες των δεδομένων των παραστατικών, τις στήλες του αναλυτικού βιβλίου κ.λπ.

Τέλος, στο πέμπτο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνονται συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τα ηλεκτρονικά βιβλία, όπου ο αναγνώστης έχει την δυνατότητα να ανατρέξει και να λύσει με πρακτικό τρόπο κάποιο ερώτημα που ενδεχομένως του γεννηθεί.

μορφή προϊόντος

Κωδικός Εκδότη

Εκδότης

ISBN

Κωδικός BIC

,

Κοινό

Γλώσσες

,

Σελίδες

Ημ/νια Έκδοσης

Έτος Έκδοσης

είδος προϊόντος

Συγγραφέας

, , , , , ,

Eπιμέλεια

0