• 0 Items - 0.00
  • No products in the cart.

ΕΛΠ-Η εφαρμογή τους στο λογιστικό σχέδιο της επιχείρησης 2021

63.00

Εξαντλημένο

Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2 - 4 εργάσιμες μέρες, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον εκδότη.

Το βιβλίο «ΕΛΠ-Η εφαρμογή τους στο λογιστικό σχέδιο της επιχείρησης 2021»απευθύνεται στο σύνολο της λογιστικής «οικογένειας» καθώς αποτελεί χρήσιμο βοηθητικό εργαλείο για πεπειραμένους λογιστές, για νέους επαγγελματίες λογιστές, για φοιτητές, που θέλουν να κατανοήσουν πλήρως τις έννοιες των Ε.Λ.Π. και να ξεπεράσουν ερμηνευτικά ή πρακτικά εμπόδια που συναντούν στην λογιστική καθημερινότητα αλλά και για στελέχη επιχειρήσεων του οικονομικού – λογιστικού τμήματος.

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει περισσότερα από 600 παραδείγματα με λογιστικές εγγραφές και τα αντίστοιχα καθολικά («ταυ») των λογαριασμών, καθώς και λογιστικό σχέδιο η ανάπτυξη του οποίου υπερβαίνει τους 2.700 λογαριασμούς καλύπτοντας το μεγαλύτερο ποσοστό των αναγκών της λογιστικής παρακολούθησης μιας οντότητας.

Με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) ενοποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και εκσυγχρονίστηκαν οι λογιστικοί κανόνες της χώρας, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό λογιστικό-ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις και τις λοιπές υποκείμενες οντότητες. Η εφαρμογή τους καταπολέμησε την λογιστική πολυνομία ενώ σε ένα βαθμό υπηρετήθηκε η ανάγκη για διαφάνεια, αξιοπιστία και συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Τα ανωτέρω συμβαδίζουν με την διεθνή πρακτική, κατά την οποία οι χώρες κωδικοποιούν το λογιστικό τους πλαίσιο σε τακτά χρονικά διαστήματα και το προσαρμόζουν συνεχώς στις διεθνείς εξελίξεις. Ταυτόχρονα προσαρμόζουν τους κανόνες τήρησης των λογιστικών βιβλίων λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στη λογιστική πρακτική, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα διενέργειας ελέγχου με περιορισμό του λειτουργικού κόστους.

 Για όλους τους παραπάνω λόγους, η επιστημονική ομάδα της Astbooks, επέλεξε η παρούσα έκδοση να διαρθρωθεί αποκλειστικά βάσει των Ε.Λ.Π. όσον αφορά στο λογιστικό σχέδιο δίχως να το προσαρμόζει στο Ε.Γ.Λ.Σ. καθώς έκρινε ότι το προτεινόμενο λογιστικό σχέδιο του νόμου ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες απλοποίησης που εισάγει ο νόμος παρακολούθησης του λογιστικού συστήματος και σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Το παρόν βιβλίο περιλαμβάνει έξι μέρη. Συγκεκριμένα:

 

Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνονται γενικές αρχές και έννοιες της λογιστικής. Αρχικά το νομικό πλαίσιο που διέπει τα Ε.Λ.Π. Στη συνέχεια, αναλύονται χρήσιμα θέματα σχετικά με:

 • Τις κατηγορίες των οντοτήτων (κριτήρια μεγέθους, κατάταξη, μ.ο. εργαζομένων, κύκλος εργασιών)
 • Τις θεμελιώδεις αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (αρχή του δεδουλευμένου και της συνέχισης της δραστηριότητας) καθώς και το χρόνο δημοσίευσής τους ανά νομική μορφή κάθε οντότητας
 • Την παρακολούθηση Λογιστικής / Φορολογικής Βάσης (προσωρινές / μόνιμες διαφορές)
 • Την λειτουργία και τις έννοιες του λογιστικού συστήματος (διπλογραφικό/απλογραφικό σύστημα, χρεοπίστωση, ενεργητικό/παθητικό, καθαρή θέση)
 • Τα λογιστικά αρχεία, κατηγορίες, έννοιες (ημερολόγιο, καθολικό, ισοζύγιο κλπ.) καθώς και χρόνο ενημέρωσής τους
 • Τις λογιστικές πολιτικές και παρέκκλιση από αυτές
 • Το προσάρτημα και το περιεχόμενό του

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, περιλαμβάνεται η ανάλυση του σχεδίου λογαριασμών και ανάπτυξή του ανά ομάδα σε δευτεροβάθμιους, τριτοβάθμιους και τεταρτοβάθμιους λογαριασμούς, σύμφωνα με την πρόταση του Παραρτήματος Γ του ν.4308/2014. Ενδεικτικά ανά ομάδα:

 • Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία

Έννοια των παγίων, αρχική και μεταγενέστερη επιμέτρηση, προσαρμογή αξιών (αποσβέσεις/απομειώσεις), φορολογικές αποσβέσεις, επιμέτρηση στην εύλογη αξία, χρηματοδοτική/λειτουργική μίσθωση (εκμισθωτής/μισθωτής), παύση αναγνώρισης παγίων.

 • Ομάδα 2: Αποθέματα

Έννοια των αποθεμάτων, αρχική και μεταγενέστερη επιμέτρηση, φυσική απογραφή, μέθοδοι προσδιορισμού κόστους κτήσης (FIFO, λιανικής τιμής, Μέσου Σταθμικού Κόστους κ.λπ.),επιμέτρηση στην εύλογη αξία, απομείωση. Επιπλέον ενδοκοινοτικές αποκτήσεις.

 • Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία

Έννοια χρηματοοικονομικών στοιχείων, αρχική και μεταγενέστερη επιμέτρηση, απομείωση, αναστροφή απομείωσης, παύση αναγνώρισης, επιμέτρηση στην εύλογη αξία, αναβαλλόμενη φορολογία.

 • Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Έννοια της καθαρής θέσης, αρχική και μεταγενέστερη επιμέτρηση στοιχείων της καθαρής θέσης, επιμέτρηση στην εύλογη αξία, συγχωνεύσεις, μετατροπές, αύξηση/μείωση μετοχικού κεφαλαίου, διάθεση κερδών κ.λπ.

 • Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Έννοια υποχρεώσεων, χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές, βραχυπρόθεσμες / μακροπρόθεσμες, αρχική και μεταγενέστερη επιμέτρηση, επιμέτρηση στην εύλογη αξία, παύση αναγνώρισης, προβλέψεις (επιμέτρηση, παροχές σε εργαζόμενους). Επιπλέον, τραπεζικά δάνεια, Φ.Π.Α., επιχορηγήσεις (λογιστική / φορολογική αντιμετώπιση), αναβαλλόμενη φορολογία.

 • Ομάδα 6: Έξοδα και ζημιές

Έννοια των εξόδων. Συγκεκριμένα: μισθοδοσία, λειτουργικά έξοδα, αποσβέσεις, ζημίες επιμέτρησης, φόρος εισοδήματος.

 • Ομάδα 7: Έσοδα και κέρδη

Έννοια εσόδων και κερδών, επιμέτρηση. Συγκεκριμένα: πωλήσεις, ενδοκοινοτικές παραδόσεις, έσοδα από ενοίκια, έσοδα από βραχυχρόνια μίσθωση, πιστωτικοί τόκοι, συμμετοχές, κέρδη από επιμέτρηση.

 • Ομάδα 8: Ιδιοπαραγωγή, υποκαταστήματα και αποτελέσματα περιόδου

Έννοιες ιδιοπαραγωγής περιουσιακών στοιχείων, κέρδους και ζημίας.

 • Ομάδα 0: Λογαριασμοί τάξεως (προαιρετική)

Περιλαμβάνονται οι πληροφοριακοί λογαριασμοί τάξεως όπως προβλεπόταν από το Ε.Γ.Λ.Σ., η χρήση των οποίων είναι προαιρετική.

Στο τρίτο μέρος περιλαμβάνεται πλήρης πρακτική εφαρμογή κλεισίματος χρήσης και σύνταξης ισολογισμού με αναβαλλόμενη φορολογία και εξειδικευμένα λογιστικά ζητήματα (επιμέτρηση στην εύλογη αξία, αποζημιώσεις εξόδου προσωπικού από την υπηρεσία, επιχορηγήσεις κ.λπ.). Η εφαρμογή περιλαμβάνει ισοζύγια και εγγραφές κλεισίματος.

Στο τέταρτο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνεται προτεινόμενο σχέδιο λογαριασμών από την επιστημονική ομάδα της Astbooks, βασισμένο εξ’ ολοκλήρου στην πρόταση του Παραρτήματος Γ του νόμου. Σε κάθε περίπτωση το προτεινόμενο λογιστικό σχέδιο μπορεί να διαμορφωθεί με τις εκάστοτε ανάγκες της οντότητας.

Στο πέμπτο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνονται όλα τα υποδείγματα των ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων (κατάσταση αποτελεσμάτων, ισολογισμός, κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης και κατάσταση χρηματοροών)

Στο έκτο μέρος περιλαμβάνεται η σύνδεση των κονδυλίων των ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τους αντίστοιχους λογαριασμούς του λογιστικού σχεδίου σε πρωτοβάθμιο επίπεδο.

Διαστάσεις 15.8 × 24.0 cm
μορφή προϊόντος

Κωδικός Εκδότη

Εκδότης

ISBN

Κωδικός BIC

Γλώσσες

,

Σελίδες

Ημ/νια Έκδοσης

Έτος Έκδοσης

είδος προϊόντος

Συγγραφέας

, , , , , ,

Eπιμέλεια

0