• 0 Items - 0.00
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα.

Νομοθεσία τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

49.00

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ

 • Ξενοδοχεία
 • Ξενοδόχους – Ξεναγούς
 • Τουριστικές Επιχειρήσεις
 • Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
 • Οργανωμένες παραλίες
 • Τουριστικά Γραφεία
 • Κάμπινκ – Μαρίνες
 • Δικηγόρους – Λογιστές Συμβολαιογράφους

Νέος πτωχευτικός κώδικας & υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα

45.00

Η παρούσα κωδικοποίηση περιλαμβάνει δύο θεμελιώδους σημασίας κείμενα της πτωχευτικής νομοθεσίας, τον ν. 3588/2007 με τίτλο «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 153 Α’/10.07.2007) και τον ν. 3869/2010 με τίτλο «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 130 Α’/03.08.2010), ως έχουν τροποποιηθεί δυνάμει του, προσφάτως θεσπισθέντος, ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α’/14.08.2015) & ν.4346/2015.

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών

55.00

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα!

Ενημερωμένο με:

 • Νόμος 4587/2018
 • Νόμος 4549/2018
 • Υπουργική Απόφαση 1181/2018
 • Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 31/12/2018 για την προστασία της πρώτης κατοικίας
 • Εγκύκλιο Ε.2007/2019 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
 • Εγκύκλιο ΕΦΚΑ 40/2018

Οι περιορισμοί στη χρήση μαρτύρων κατά την απόδειξη δικαιοπραξιών

36.00

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 

Πρόλογος Νικολέττα Παισίδου, Καθηγήτρια Νομικής Α.Π.Θ.

Πότε αποδεικνύουμε έναν ισχυρισμό με μάρτυρες, έγγραφα ,δικαστικά τεκμήρια, ένορκες βεβαιώσεις, μετά την εφαρμογή του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας;
Ποιοι είναι οι περιορισμοί ποσών ,αποδεικτικών, ένδικων μέσων σε κάθε δικαιοπραξία μετά την εφαρμογή του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας;

Η προσωρινή διαταγή κατά τον νέο κώδικα πολιτικής δικονομίας

28.00

Νέα Έκδοση 2020

(Ενημέρωση μέχρι και το Ν. 4549/2018)

Η εμπειρία ενός δικαστή με πινάκια 100 προσωρινών διαταγών την κάθε δικάσιμο στο Πρωτοδικείο της Αθήνας.

Περιέχει ερμηνεία,πλούσια περιπτωσιολογία, την άποψή του και σχέδια δικαστικών αποφάσεων.

Διαμεσολάβηση σε αστικές – εμπορικές υποθέσεις & ειδικά θέματα

32.00

Περιλαμβάνει:

Ερμηνεία κατ’ άρθρο του νέου Ν.4640/2019.

Υποδείγματα ανάλυση σε ειδικά θέματα (Οικογενειακό, Τραπεζική, Ηλεκτρονική διαμεσολάβηση κλπ.)
Περιλαμβάνουν επίσης και τι ακριβώς κάνουν όσοι δεν είναι διαμεσολαβητές (Νομικοί Παραστάτες) πριν και αφού εμπλακούν στη διαδικασία αυτή για τους πελάτες τους καθώς και από τι κυρώσεις κινδυνεύουν αν δεν εμπλακούν.

Νέος κώδικας πολιτικής δικονομίας

20.00

Όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Ενημερωμένο έως το ν.4842/2021 ΦΕΚ Α 190/2021

 

Περιλαμβάνει:

 • την Αιτιολογική έκθεση.
 • την κατ ΄ Άρθρο ερμηνεία της ρύθμισης του ν.4842/2021,του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων

26.00

2η έκδοση – Ενημερωμένη και συμπληρωμένη έως τον Ν.4812/2021, ΦΕΚ Α 110-30/6/2021

Νόμος υπ. αριθμ. 4745/2020 (ΦΕΚ A 214/06.11.2020)

Περιλαμβάνει:

 • Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων.
 • Τροποποίηση του ν. 3869/2010.
 • Προσθήκη άρθρων 4Α ως 4Κ .
 • Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010.
 • Ερμηνεία κατ’ άρθρο.
 • Παρατηρήσεις επί των νομοθετικών μεταβολών.
 • Νομοθετικό καθεστώς εκκρεμών υποθέσεων.
 • Αναστολή προθεσμιών λόγω COVID-19.
 • Προστασία της κατοικίας μετά την κατάργηση του άρθρου 9 παρ. 2.

Δίβιβλος Ποινικός κώδικας & Κώδικας ποινικής δικονομίας

30.00

Νέα έκδοση ενημερωμένη έως τον ν.4855/21 ΦΕΚ Α 215 12.11.2021

Δίβιβλος Ποινικός κώδικας & Κώδικας ποινικής δικονομίας, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

 

Περιλαμβάνει

 • Την Αιτιολογική έκθεση
 • Κατ’ άρθρο ανάλυση ρύθμισης ν.4855/2021

 

NEO

Εκτός σχεδίου δόμηση Νέα έκδοση 2η

55.00

Νέα 2η έκδοση επαυξημένη

Τα μυστικά της εκτός σχεδίου δόμησης. Η νομοθεσία κωδικοποιημένη και πλήρως ενημερωμένη, όπως ισχύει σήμερα.

Οι αλλαγές στη νομοθεσία που προέκυψαν μετά την τελευταία έκδοση (1η) και ειδικότερα μετά τη δημοσίευση του ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της30ήςΜαΐου 2018 για την τροποποίηση τηςΟδηγίας2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και τηςΟδηγίας94/62/ΕΚ», και της Απόφασης 162/2021 του Σ.τ.Ε. για τα έργα σε περιοχές Natura, μας οδήγησαν στην κυκλοφορία της νέας 2ης έκδοσης του βιβλίου για την Εκτός σχεδίου δόμηση.

 

Τι περιέχει:

 • Πλήρης κωδικοποίηση & ανάλυση της Νομοθεσίας κατ’ άρθρο.
 • Όλες οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις & Εγκύκλιοι.
 • Σημαντικά θέματα που πρέπει να γνωρίζει ο μηχανικός.
 • Ερωτήσεις – Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα μηχανικών.
 • ΠΟΥ και ΤΙ πρέπει να κοιτάξετε όταν ψάχνετε κάτι για δόμηση εκτός σχεδίου.

Ξέπλυμα Χρήματος – Πρόληψη & Καταστολή

55.00

Νέα έκδοση

Το παρόν βιβλίο, ενημερωμένο μέχρι και τον νόμο 4607/2019, παρουσιάζει, αναλύει και ερμηνεύει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη ξεπλύματος χρήματος και εστιάζει στις υποχρεώσεις και ευθύνες που έχουν τα νομικά πρόσωπα και οι υπάλληλοι τους, δικηγόροι, λογιστές και επαγγελματίες, καθώς και οι αρμόδιες εποπτικές αρχές αναφορικά με τα μέτρα που οφείλουν να εφαρμόζουν για τη συλλογή πληροφοριών και άσκηση εποπτείας.

Εργατική νομοθεσία στελεχών των ενόπλων δυνάμεων

25.00

Νέα έκδοση

Πρόκειται για μία επίκαιρη και συστηματική παρουσίαση του εθνικού δικαίου και της εφαρμογής του. Ένα έργο με το οποίο παρέχεται ουσιαστική καθοδήγηση για όλα τα θέματα που απασχολούν τους στρατιωτικούς, μέσα από πρακτικές οδηγίες και παραδείγματα, ενημερωμένο μέχρι τον νόμο 4472/2017.

Πρακτικός Οδηγός

Εργατικό Δίκαιο – Επιτομή

32.40

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Η ατομική σύμβαση εργασίας – Ευέλικτες μορφές εργασίας – Όροι – Υποχρεώσεις μισθωτού και εργοδότη – Λύση της σχέσης ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Συνδικαλιστικές ελευθερίες και δίκαιο συνδικαλιστικών οργανώσεων– Συλλογικές δι