Συγγραφέας

Σπυροπούλου Ελίνα

Author's books

Ιατρική ευθύνη & δίκαιο – Medical Support (Προστασία ιατρού & ασθενούς στην πράξη)

80.00
Με το παρόν σύγγραμμα επιχειρείται για πρώτη φορά μία συνολική πρακτική προσέγγιση του ζητήματος της ευθύνης του ιατρού από λάθη, τελούμενα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του.
Πρόκειται για μια μοναδική πρώτη κυκλοφορία – έκδοση στην Ελλάδα,  απευθυνόμενη στον ιατρό & δικηγόρο που αναλαμβάνει την υπεράσπιση των δικαίων του, αποτελούμενη από δύο τόμους, η οποία συμπληρώνεται με πρακτικό θεματικό πίνακα των περιεχόμενων αποφάσεων (ανά αποτέλεσμα, ειδικότητα, δικαστήριο), αλλά και με χρήσιμο αλφαβητικό ευρετήριο –λέξεις κλειδιά, το οποίο διευκολύνει τον αναγνώστη στην μελέτη του.

ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ – OFFSHORE

60.00
  • Νομοθεσία – Κωδικοποίηση Νομοθεσίας
  • Ανάλυση & Ερμηνεία Νομοθεσίας
  • Φορολογική Νομοθεσία
  • Υπουργικές αποφάσεις – Εγκύκλιοι
  • Γνωμοδοτήσεις Ν.Σ.Κ. – Λειτουργία
  • Ποινική Ευθύνη
  • Δημόσιες συμβάσεις

Νέος πτωχευτικός κώδικας & υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα

45.00

Η παρούσα κωδικοποίηση περιλαμβάνει δύο θεμελιώδους σημασίας κείμενα της πτωχευτικής νομοθεσίας, τον ν. 3588/2007 με τίτλο «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 153 Α’/10.07.2007) και τον ν. 3869/2010 με τίτλο «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 130 Α’/03.08.2010), ως έχουν τροποποιηθεί δυνάμει του, προσφάτως θεσπισθέντος, ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α’/14.08.2015) & ν.4346/2015.